Forældrebestyrelsen

Vuggestuen Sjællandshuse har en forældrebestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 forældrerepræsentanter, samt 2 suppleanter. Alle er forældre til børn, der er indskrevet i vuggestuen.

 

Formelt set består bestyrelsesarbejdet i at påse, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutioners ledelse og drift.

Det kan eksempelvis dreje sig om godkendelse af årsregnskaber, tilskudsansøgninger, budgetter mv.

 

Forældrebestyrelsen er sat sammen af nogle mennesker for hvem, en sund kommunikation med forældre og ansatte er utrolig vigtig. 

Vi varetager vuggestuebørnenes interesser, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis vi er aktive, åbne og synlige.

Derfor handler det for os om ikke at være en bestyrelse, som er låst fast i sædvane, men derimod en handlekraftig bestyrelse, der har som målsætning at få udrettet noget, og som er lydhør overfor både de ansatte og forældre.

 

Bestyrelsesarbejdet giver rig mulighed for at få nær indsigt i de dispositioner, der ligger bag ens barns dagligdag. Det kan for eksempel dreje sig om praktiske ting, tankerne bag det pædagogiske arbejde, økonomi m.m..

 

Motivationen for at melde sig til bestyrelsesarbejdet kan være meget forskellig, men et fællestræk er ønsket om indflydelse og engagement, da vi som forældre selvsagt er interesseret i, at vores børn har de bedste vilkår.

Da vuggestuen er vores børns "arbejdsplads" (underforstået det sted de tilbringer mange timer om dagen), er det utroligt vigtigt, at vi husker at give dem de udviklingsmæssige bedste rammer. 

Vi arbejder derfor med at finde økonomi til, at de fysiske rammer, som vores børn lever med, er så optimale som muligt. Dette gælder både interiør, legetøj, mad, mv.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer er glade for henvendelser fra forældre vedrørende generelle spørgsmål om vores arbejde, og også hvis der er emner, som ønskes taget op til et kommende bestyrelsesmøde.

Vores målsætning er, at få så mange forældre "i tale" som muligt for det største udbytte opnås ved kommunikation.

 

Bestyrelsen vælges på et stort årligt forældremøde.