Inklusion og fællesskaber

Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central. (fakta fra børne- og ungdomsforvaltningen)

 

Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskabet med andre børn og voksne, i venskaber, grupper og kulture, hvor barnet gør sig rationelle og emotionelle erfaringer i samspillet. Dette har stor betydning for barnets trivsel og generelle udvikling, da det er i fællesskabet, at barnet opnår muligheden for at udfolde sig gennem leg, forhandling og samarbejde.

 

De vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder.

Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig i leg, samarbejde med andre om at løse opgaver og mulighed for at realisere drømme.

 

Ved sociale kompetencer forstår vi:

 

 • Respekt, accept og forståelse for hinanden og vores forskelligheder
 • Empati
 • At kunne dele
 • At kunne lytte
 • At kunne vente på tur
 • At kunne hjælpe, støtte og udvise hensyn
 • At kunne drage omsorg

 

I vuggestuen møder vi barnet med omsorg og respekt, hvilket giver det enkelte barn mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre.

Vi giver plads til, at barnet kan give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at barnet også skal lære at forstår, at andre kan have de samme behov. Barnet skal lære at sætte grænser for sig selv og at kunne sige til og fra.

 

Vi er opmærksomme på, at skabe inkluderende fællesskaber ved at tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt i hverdagen og på, at børnene danner betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

 

I vuggestuen arbejder vi ud fra, at barnet er ressource fyldt og betydningsfuldt for fællesskabet. Det gør vi ved at inddrage barnets ideer i de pædagogiske aktiviteter, der omhandler samarbejde, forhandling og sociale færdigheder.

 

Vi laver i vuggestuen forskellige aktiviteter og lege, der skal styrke barnets fællesskabsfølelse og sociale kompetencer. Det kan fx være give og tage lege, hvor barnet lærere at deles om legetøj, udsætte egne behov og acceptere andres behov for at deltage.

Vi laver imitationslege, hvor barnet støttes i at observere på andre børns kropssprog. Imitation er tæt forbundet med indlevelse.

 
Eks på aktiviteter og lege kan være fællesmaleri, forskellige sanglege som bjørnen sover, hjulene på bussen, jeg gik mig over sø og land, motorik bane og danselege, hvor vi imitere hinanden på skift.

I de planlagte aktivitet bliver aktiviteten tilpasset barnets alder og aktuelle udviklings trin. I den planlagte aktivitet får barnet præsenteret nye ting, som det oplever at kunne mestre i fællesskab med andre. Vi laver, som skrevet, ofte fællesmalerier med børnene. Dette kan ske i de 4 opdelte grupper, for at styrke gruppefællesfølelsen hos børnene. I mindre grupper. Men det kan også være med en blandet gruppe af jævnaldrende børn, således at nye venskaber dannes, på tværs af stuerne.

 
Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet; lige fra engagement, glæde og venskab til behovsudsættelse, vrede og konkurrence. Når vi i vuggestuen arbejder ud fra et anerkende princip, hjælper vi barnet med at sætte ord på de mange forskellige følelser samtidig med, at vi viser barnet, at dets følelser er tilladte og at det barnet oplever, er virkeligt. Dette er med til at hjælpe barnet med at omsætte de følelsesmæssige erfaringer til adfærd.

 

I hverdagens forskellige situationer er vi opmærksomme på at sætte ord på både det enkelte barns følelser, samt oplevelsen af andres følelser.

I vuggestuen Sjællandshuse er vi særlig opmærksomme på vores kropssprog og på altid at have en positiv tilgang og bevare en god tone over for børn, forældre og kollegaer. Dette for at skabe et trygt udvikling- og arbejdsmiljø.

 

 • Vi hjælper barnet med at italesætte og udtrykke alle dets følelser bedst muligt, for at fremme empatien og styrke fællesskabsfølelsen.
 • Vi inddrager alle børn i pædagogiske aktiviteter på hver deres niveau.
 • Vi skaber fysiske rammer for børnene hvor samhørighed og fællesskaber kan styrkes.
 • Hvert enkel barn er tilknyttet en stue og en børnegruppe med to pædagoger og en medhjælper.
 • I vuggestuen Sjællandshuse er vi opmærksomme på at inkludere børn med særlig behov til at forstå og indgå i meningsfyldte fællesskaber.
 • Til børn med særlige behov, inddrager vi forældrene i handlingsplaner for at skabe stabile og forudsigelige rammer for barnet og dets familie.
 • Ved børn med særlige behov har Københavns kommune et stærkt ressourceteam som vi gerne trække på og samarbejder med, bestående af bl.a. sundhedsplejerske, talepædagog, støttepædagog, psykolog, pædagogiske konsulent mv.
 • Vi tilbyder pædagogiske aktiviteter understøttet af pejlemærkerne og lærerplanerne, som fremmer samhørighed og skaber meningsfulde fællesskaber.
 • Det er vores ansvar at alle børnene har en oplevelse af at være en del af et meningsfuldt fællesskab.
 • Vi lærer børnene bedst muligt at kunne håndtere konflikter indbyrdes og vejleder børnene i denne proces.
 • Som arbejdsmetode bruger vi Topi, til gennemgang af barnets kompetencer til at indgå i et ligeværdigt socialt fællesskab med sine jævnaldrende. Vi evaluere dette på stuemøder/p-møder/p-tur og der laves hvis nødvendigt handleplaner herefter, for at sikre den bedste indsats for barnet.