Forældresamarbejde

"Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab." (fakta fra børne- og ungdomsforvaltningen)

 

Vuggestuens personale har ansvar for, at forældrene føler sig velkomne, at give informationer og svare på de spørgsmål forældre måtte have.

 
Når barnet starter i vuggestuen, udvides helt naturligt kredsen af voksne, som barnet skal have tillid og fortrolighed til. Her er personalet og forældrenes indsats helt nødvendig, hvis denne tillid og fortrolighed skal kunne etableres. Barnet reagerer nemlig først og fremmest ud fra forældrenes ansigtsudtryk og holdning til pædagogerne, når der skal etableres kontakt. Dette er hele personalet særligt opmærksomme på.

Hvis forældrene har tillid til, at personalet tager sig af barnet, på betryggende vis, er det nemmere for barnet at falde til.


I vuggestuen samarbejder forældre og personale om barnets trivsel og udvikling, med det sigte at højne barnets kvalitative udbytte af deltagelsen i det pædagogiske udviklingstilbud vuggestuen er.

Dialogen mellem pædagog og forælder udspiller sig i en professionel relation. Denne adskiller sig på flere punkter fra andre relationer. Relationen mellem pædagog og forældre er en relation mellem professionelle og ikke professionelle. Dog er udgangspunktet, at det er forældrene som kender deres barn bedst og som kan have specifikke ønsker for deres børn.

Det pædagogiske personale har ansvar for relationens kvalitet. Man kan sige, at pædagogen har et meransvar i forhold til forældrene i den forstand, at det må være pædagogens opgave at sørge for at bringe de nødvendige kvaliteter ind i dialogen.

 
I dialogen med forældre er pædagogerne opmærksomme på at være til stede med så stor fagpersonlig integritet som muligt i etableringen af en ligeværdig dialog.

Såfremt forældre oplever personalet som værende usmidige eller andet som skaber utryghed for forældrene, er det personalets opgave at vise forældrene respekt og anerkendelse og afklare evt. misforståelser eller utilfredsheder.

 

Hvis man som forældre oplever, at det er svært at samarbejde med stuens personale omkring barnet, opfordre vi til, at der afholdes en samtale med forældre og stuens personale. Vi opfordre til, at forældre beder om en sådan samtale, såfremt der er det mindste behov.

Skulle dette ikke umiddelbart ændre og forbedre situationen, vil der blive afholdt et møde med forældre, stuepersonale og ledelsen. Skulle dette mod forventning ikke ændre på situationen, har man som forældre mulighed for, at kontakte vuggestuens bestyrelse

 
Når barnet er startet i vuggestuen Sjællandshuse, tilbydes en opstartssamtale efter 1-3 mdr. Og en gang om året vil alle forældre blive tilbudt en samtale omkring deres barns trivsel og udvikling. Denne samtale er uden børn og vil typisk have en varighed på mellem 30-45 min. Ud over det kan forældre eller personale bede om samtaler efter behov

 

 • Vi lægger stor vægt på forældresamarbejde.
 • Vi tilbyder rundvisning i institutionen til forældre som gerne vil opleve vores institution fysisk og mærke atmosfære og stemning i huset.
 • Det er vigtigt for Sjællandshuse, at forældre er trygge ved at aflevere deres børn hos os.
 • Vi skaber rammer for daglig dialog omkring barnet, hver dag.
 • Vi afholder en gang årligt trivels- og udviklingssamtaler omhandlende barnet samt forældresamarbejdet.
 • Forældre kan altid efterspørge en samtale ligesom vi kan indkalde forældre til samtale til mere uddybende snakke.
 • Ved indkøring af barn starter samarbejdet mellem forældre og institution, hvor vi på bedste vis imødekommer forældres ønsker for indkøring af barnet samt andre foranstaltninger.
 • Ca hvert 3 år udarbejder vi en anonym tilfredshedsundersøgelse, hvor forældre kan deltage og udtrykke deres oplevelse af vores vuggestue. Denne undersøgelse bruger vi til at udvikle og evt. forbedre vores institution og samarbejde, i mødet med børn og forældre.
 • Vi afholder forældremøde en gang årligt, hvor forældre selv er med til at sætte dagsordenen for indhold og dialog.
 • Ved vores forældremøde vil forældre kunne stille op til forældrebestyrelsen for Vuggestuen Sjællandshuse. Dette med udgangspunkt i et ønske om at blive en del af et engageret bestyrelsesarbejde, hvor man kan skabe medbestemmelse og få en større indsigt i ens barn hverdag i institutionen.
 • Ved årets start bliver forældrene præsenteret for vores årshjul/årsplan.
 • Vi inddrager forældre til fællesskabet i form af arrangementer i institutionen; Julehygge, fællesspisning, sommerfest.
 • Vi forsøger bedst muligt, i samarbejde med forældre, at bygge broer mellem institution og hjem, så barnet føler så meget sammenhæng som muligt

Metoder til at fremme forældrepartnerskabet fra personalet side er følgende:

 • Billeder og nyhedsopslag
 • Produkter fra aktiviteter
 • Billeder med navn af det faste personale
 • Afkrydsnings lister og tavler
 • Afhentningstidspunkt
 • Hvem henter barnet
 • Beskeder fra hjemmet
 • Forældrene får tilbudt at få virksomhedsplan, pejlemærker og læreplaner i papirform.
 • Daglig dialog med personalet om det enkelte barn
 • Aktiviteter og hverdagsfortællinger
 • Hjemmeside 

Arrangementer for at styrke forældrepartnerskabet

 • Sommerfest
 • Julehygge
 • Fællesspisning på stuerne
 • Forældremøde
 • Forældresamtale om det enkelte barn