Sprogindsats

"Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog." (fakta fra børne- og ungdomsforvaltningen)

 

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i barnets udviklingsproces, og som skal have opmærksomhed. Talesprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er blot nogle af de kommunikationsformer, vi alle benytter os af.

 

I vuggestuen giver vi barnet mulighed for at udvikle sit sprog gennem dagligdags aktiviteter. Dette gør vi ved at sætte ord på det, vi/barnet gør, ser og oplever. Derudover skaber vi nogle inspirerende rammer, som indbyder til kommunikation, hvilket skal være med til at udvikle barnets begrebsverden.

 

Nogle af de redskaber personalet kan bruge i hverdagen er fx fagte sange, sange, rim og remser, dialogisk læsning, historiefortælling og det at sætte ord på barnets og andres oplevelser, handlinger og følelser.

 

Barnet har behov for at møde voksne mennesker, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så det får mulighed for at udtrykke sig.

 

Sprogtilegnelse:

Små børn lærer sproglyde – der senere dannes til ord som bliver til sætninger, der kan kommunikeres med i en dialog.

Det lille barn har brug for at kunne efterligne de voksnes ord og vendinger og lære af den måde de voksne understøtter sproget gennem kropssprog, mimik og gestik.

Det større barn har brug for hjælp til at udvide sit ordforråd, gennemskue sprogets grammatiske opbygning og dets anvendelsesmuligheder.

 


Dialogisk læsning:

På alle stuer læser vi efter metode dialogisk læsning. Ved almindelig højtlæsning er det ofte den voksne som læser og barnet, der lytter. Når vi læser dialogisk er det med den hensigt at opnå en dialog med barnet/børnene og derved opnå en sproglig interaktion fra barnets side under læsningen. Ved at engagere barnet sprogligt under læsningen, bliver barnet udfordret mere rent intellektuelt, hvilket resulterer i bedre sprogfærdigheder samtidig med at metoden stimulerer barnets abstrakte tænkning.

Vuggestuens sprogansvarlige har udarbejdet et værksted med forskellige aktiviteter, der kan styrke den enkeltes sprog og sprogforståelse, igennem sang, leg og tale. Dette værksted kan benyttes af alle stuer samt vuggestuens sprogansvarlige pædagog.

 

 • Den voksne gentager de små børns lyde og indgår på den måde i en samtale på barnets niveau.
 • Med de større børn, støtter vi dialogen og udvikler begrebsforståelsen.
 • Vi sætter ord på vores og barnets handlinger, følelser, ønsker og behov og i talesætter hverdagens gøremål.
 • Vi er opmærksomme på det skrevne sprog og synliggørelsen af dette i børnehøjde. Derfor har børnene adgang til alfabetet, bl.a. via plakater, billeder, tegninger og bøger. I gaderoben og på børnenes rum står deres navn skrevet.
 • Vi bruger sange og sanglege til at bevidstgøre omkring bl.a. sproget. Det gør vi på stuerne, på tværs af stuerne og på legepladsen.
 • Vi taler med børnene om billederne af dem selv og de andre børn, som hænger rundt i hele institutionen og på legepladsen om sommeren.
 • Vi har et sprogværksted med alle relevante sprogredskaber
 • Vi har en hånddukke, som hjælper vores sprogpædagog i sprogarbejdet med børnene
 • Vi indgår et tæt samarbejde med forældrene vedr. deres barns sproglige udvikling og inddrager de tværprofessionelle team ved behov, samt til fælles refleksion omkring fokuspunkter og observationsmetoder.
 • Vi har fokus på efteruddannelse og kursus af personalet for at følge den seneste forskning og arbejdet med sprogarbejdet i aldersgruppen 0-3 år.
 • Til etniske danske familier tilbyder vi tolk ved møder, for at fremme den bedste forståelse og kommunikation indbyrdes.
 • Som arbejdsmetode bruger vi Topi, til gennemgang af barnets forståelse- og sprogkompetencer. Vi evaluere dette på stuemøder/p-møder og der laves hvis nødvendigt handleplaner herefter, for at sikre den bedste indsats til barnet